Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor individuele cursisten:

AANMELDEN

Aanmelden is niet vrijblijvend. Als u zich aanmeldt voor een cursus dan gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Een cursus gaat alleen door bij voldoende deelnemers. Uw aanmelding telt hier dus bij mee. Bij voldoende deelnemers ontvangt u ruim een week voor aanvang een uitnodiging per mail. Mochten er onverhoopt te weinig aanmeldingen zijn, dan ontvangt u daarvan ook ruim een week voor de aanvangsdatum bericht.

Aanmelding voor activiteiten kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Dat kan met onze inschrijfkaart of via onze website.
Meldt u zich aan via de website, dan is betaling alleen mogelijk via een machtiging voor een éénmalige afschrijving. De afschrijving geschiedt vóór aanvang van de cursus, zodra bekend is of de cursus doorgaat.
Aanmelding voor een activiteit verplicht tot betaling van de daarvoor geldende deelnemersbijdrage.

CURSUSINFORMATIE

De deelnemer ontvangt uiterlijk een week vóór aanvang van de cursus een uitnodiging waarop de cursusplaats, de startdatum en het tijdstip zijn vermeld.
Boeken, les- en andere materialen zijn niet in het cursusgeld begrepen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Het verdient aanbeveling boeken en dergelijke pas aan te schaffen, als vaststaat dat de cursus doorgaat. Als blijkt dat een cursus niet door kan gaan, is de Volksuniversiteit niet aansprakelijk voor de aangeschafte materialen.
De Volksuniversiteit heeft het recht wegens dringende (tussentijdse) organisatorische omstandigheden de cursusplaats, de cursusdata of – tijdstippen te wijzigen. Hierbij wordt naar vermogen rekening gehouden met de belangen van de deelnemers. Verplaatsing geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie.
In de situatie dat lessen uitvallen, heeft de Volksuniversiteit geen andere verplichting dan het (doen) organiseren van inhaal- c.q. vervangende lessen.

BETALEN

De Volksuniversiteit Enschede kent de volgende drie betalingsmogelijkheden:

– Pinnen (alleen mogelijk tijdens kantooruren).
– Door het afgeven van een éénmalige machtiging tot afschrijving van bankrekening.
– In overleg met de financiële administratie kan er een factuur worden verstuurd.

Aanmeldingen voor activiteiten zijn niet mogelijk zolang er nog een rekening voor eerder gevolgde activiteiten openstaat. Als wij u een tweede of derde betalingsherinnering moeten sturen, brengen wij administratiekosten in rekening. Wanneer er sprake is van wanbetaling, dan betaalt u ook wettelijke rente na de vervaldatum. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de deelnemer.

ANNULEREN

De Volksuniversiteit behoudt zich het recht voor een cursus wegens gebrek aan voldoende deelnemers te annuleren. De deelnemers worden tijdig, doch uiterlijk één week voor de geplande aanvang van de cursus, hiervan op de hoogte gesteld.

Kosteloze annulering van de aanmelding is tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus mogelijk, mits dit schriftelijk en onder opgave van redenen gebeurt. Bij annulering van een aanmelding voor de aanvangsdatum van een activiteit brengen wij 25% van de basisprijs in rekening wegens administratiekosten, met een minimum van € 12,50.
U bent het volledige cursusgeld verschuldigd als u annuleert na bevestiging van de cursus; u annuleert op of na de aanvangsdatum.

Bij verhindering is het altijd mogelijk dat u iemand in uw plaats laat komen. U betaalt dan geen annuleringskosten.
Deelnemersbijdragen betalen wij in de regel niet terug, uiteraard wel wanneer wij de betreffende activiteit afgelasten. Dien uw verzoek om restitutie altijd schriftelijk in.

TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE CURSUS

Tussentijdse beëindiging van de cursus leidt in beginsel niet tot restitutie van het cursusgeld. Als de tussentijdse beëindiging het gevolg is van zwaarwegende persoonlijke en/of familieomstandigheden van de deelnemer, kan het betaalde cursusgeld of een evenredig deel daarvan – welke ter beoordeling van de manager van de Volksuniversiteit – aan de deelnemer c.q. rechthebbende worden gerestitueerd, mits de beëindiging schriftelijk en onder opgave van redenen is geschied. Tussentijds beëindigen van de cursus leidt in alle gevallen tot ontbinding van de cursusovereenkomst.
Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

OVERIGE BEPALINGEN

De Volksuniversiteit is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen dan wel schade aan eigendommen van deelnemers gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waar de Volksuniversiteit de cursus verzorgt.

De persoonsgegevens, zoals door deelnemer aan de Volksuniversiteit zijn verstrekt, worden opgeslagen in de cursusadministratie van de Volksuniversiteit. De Volksuniversiteit verwerkt de gegevens ten behoeve van de aanmelding voor de cursus en ten behoeve van een goede cursusorganisatie. De wijze van verwerking van persoonsgegevens is vastgelegd in het privacyreglement van de Volksuniversiteit. Deze is te raadplegen via de website. De Volksuniversiteit kan besluiten een deelnemer de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij wangedrag. De verplichting tot betaling blijft dan bestaan. Bij eventuele klachten kan conform de klachtenregeling van de Volksuniversiteit een klacht worden ingediend. De klachtenregeling is op te vragen bij het het office support. Op de cursusovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen de Volksuniversiteit en deelnemer met betrekking tot de cursusovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden zal uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

De Algemene Voorwaarden voor individuele cursisten zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor de Veluwe en Twente in Enschede. De Volksuniversiteit Enschede is onderdeel van Stichting M-Pact vrijwilligers, educatie en participatie. M-Pact is ingeschreven in het stichtingsregister onder nummer 65708679

BTW-nummer NL856226798B01

PRIVACYREGLEMENT

We hechten veel waarde aan de privacy van cursisten, we zullen dan ook zorgdragen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.